Alle som benytter Diversity Index får tilgang til en digital plattform med grunnleggende mangfoldsanalyser av organisasjonen. Virksomheten din mottar en modenhetsskåre mellom 1 (laveste skåre) og 5 (høyeste skåre). Modenhetsnivåene måler hvorvidt mangfoldet blir inkludert og benyttet til verdiskaping.

Modenhetsnivåene baserer seg på veilederen for Norsk Standard for Mangfoldsledelse (NS11201), som også følger en ISO-mal. Alt vårt arbeid er derfor i tråd med et internasjonalt anerkjent rammeverk. Ved å sette et mål for virksomheten etter modenhetsnivåene, og jobbe systematisk for å nå dette, følger dere dermed de samme kvalitetsstandardene som for andre ledelses- og kvalitetssystemer. Det er også mulig å få organisasjonen sertifisert, noe vi gjerne bistår med.

Vårt mål er ikke at alle virksomheter skal oppnå en topp modenhetsskåre, men heller at dere vet hvor dere befinner dere i dag, og kan vurdere hvor det er fornuftig å være.

Analysemodulen i plattformen benytter omfattende statistikk, og inneholder blant annet:

· Responsrate

· Modenhetsskåre

· Mangfoldssammensetting i organisasjonen

· Ansattes opplevelser i fem mangfoldsmodenhetskategorier

· 360-vurdering av lederes versus ansattes opplevelser

· Signifikanstesting og effektstørrelser som viser hvor tiltak vil ha størst effekt

Det kan være lurt å starte reisen med en gjennomgang og avtale workshops, dersom dere ønsker å gå i dybden på betydningen av innsikten plattformen produserer.

Diversity Index er abonnementsbasert, og vi anbefaler en årlig måling for å følge opp organisasjonens utvikling. Dere kan også drille ned i dataene for å se status i de enkelte avdelingene. Forutsetningen er selvsagt at dette ikke bryter med plattformens iboende anonymiseringsregler.

Det kan også være fint å vite at vi ikke jobber etter en demografisk modell, men etter en relativ modell. Det betyr at vi baserer oss på den enkeltes subjektive opplevelse av å være mangfoldig i en gitt kontekst, fremfor å lage kategorier man må definere seg inn i. Eksempelvis er det viktigere for oss å vite om du føler deg som en økonom blant ingeniører, enn om du rent objektivt er en økonom eller ingeniør. Basert på forskning i feltet, er det dette som gir mest mening, noe som belyses i White Paper #5 (anbefalt lesing for alle våre kunder).

nb_NONorsk bokmål